Győr Szombathely Veszprém Kaposvár Pécs Budapest XI. kerület Budapest XIV. kerület Dunaharaszti Központ Dunaharaszti Telephely Kecskemét Szeged Miskolc Nyíregyháza Debrecen Székesfehérvár

LEDVANCE SALES RACE 2019 PROMÓCIÓ
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

I. A Promóció szervezője

A Promóció szervezője és kihirdetője a LEDVANCE Kft., (bejegyzett székhelye: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszáma: 01-09-276005, adószáma: 25452909-2-43, a továbbiakban: “Szervező”).

II. A Promóció időtartama és helye

A Promóció 2019. október 01. napjától 2019. november 30. napjáig tart (a továbbiakban: „Promóció Időtartama“), kizárólag Magyarország területén.

III. Részvételi feltételek

A Promócióban kizárólag a Szervező kampánypartnerének, az OSRAM LED fényforrás / LEDVANCE LED lámpatest termékeket forgalmazó Sonepar Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 4.; cégjegyzékszáma: 13-09-099324; adószáma: 11327206-2-13; a továbbiakban: „Sonepar“) regisztrált vásárlói/partnerei vehetnek részt, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyek, illetve egyéb jogalanyok (a továbbiakban: “Résztvevők”).

A Sonepar regisztrált vásárlójának/partnerének az minősül, aki cégszerűen aláírt Sonepar együttműködési keretszerződéssel rendelkezik.

A Promócióban való részvételből ki vannak zárva a Szervező, valamint a Sonepar munkavállalói, vezető tisztségviselői és az ő hozzátartozóik (Ptk. 8:1. § (1) bezedés 2. pont). A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Részvételi Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Promócióban való részvétellel elismeri, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot teljes körűen megismerte, és azt automatikusan elfogadja.

IV. A Promóció feltételei

Amennyiben a Résztvevő a Promóció Időtartama alatt (2019. október 1-je és 2019. november 30-a között) összesen legalább nettó 600 000 Ft értékben vásárol a LEDVANCE termékei közül OSRAM LED fényforrásokat és/vagy LEDVANCE LED lámpatesteket a jelen szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt Sonepar üzletek bármelyikében, vagy a Sonepar https://shop.sonepar.hu címen elérhető webshopján keresztül, akkor vásárlásáért üzletpolitikai célú juttatásban (a továbbiakban: Ajándékban) részesül a jelen Szabályzat feltételei szerint.

Az Ajándék tárgya: 1 db SAMSUNG GALAXY A40 okostelefon készülék. Az Ajándék részletes leírását a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Promóció Időtartama alatt a Résztvevő tájékoztatást kérhet vásárlásainak összértékéről Szűcs Beátától a Sonepar alábbi elérhetőségein:

  • Cím: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 4.
  • Email: szucs.beata@sonepar.hu
  • Telefon: +36 24 888 064, +36 20 443 5220

Az információt a Sonepar a kérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Résztvevő rendelkezésre bocsátja.

V. Összesítés, az ajándékok kézbesítése

A Promóció Időtartamának végét követően a Szervező megbízásából a Sonepar összesíti a Résztvevők vásárlásait a nevükre szóló számlák alapján, majd 2019. december 8-ig megadja a Szervezőnek azon Résztvevők számát, akik a Promóció időszakában elérték a nettó minimum 600 000 Ft vásárlási összértéket. A Szervező ezen adat kézhezvételét követően adja át a Soneparnak a megfelelő számú ajándékot, a Sonepar pedig személyesen vagy postai úton kézbesíti az Ajándékot az arra jogosult Résztvevőknek 2020. január 15. napjáig.

VI. Az ajándék megszerzésének és átvételének feltételei

Az Ajándékra az a Résztvevő jogosult, aki a Szabályzat minden feltételét teljesíti. A Résztvevő számára az Ajándékra való jogot a vásárlás forintban kifejezett nettó összértéke határozza meg. A Résztvevő köteles aláírásával igazolni az Ajándék átvételét. Az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a jelen Szabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége utáni ismételt kiszállítás stb.) a Résztvevőt terhelik. Az adatok hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Sonepar semmilyen felelősséget nem vállal.

VI. Az ajándék megszerzésének és átvételének feltételei

Az Ajándékra az a Résztvevő jogosult, aki a Szabályzat minden feltételét teljesíti. A Résztvevő számára az Ajándékra való jogot a vásárlás forintban kifejezett nettó összértéke határozza meg.
A Résztvevő köteles aláírásával igazolni az Ajándék átvételét. Az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a jelen Szabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége utáni ismételt kiszállítás stb.) a Résztvevőt terhelik. Az adatok hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Sonepar semmilyen felelősséget nem vállal.

VII. Adatkezelés

A Promóció keretében a Résztvevők személyes adatai a Szervező részére nem kerülnek továbbításra, az Ajándékok kézbesítéséről a Sonepar gondoskodik. A Sonepar jelen Promóció keretében kizárólag olyan adatokat kezel, melyek a III. pont szerinti regisztrációval egyébként is rendelkezésre állnak. Az ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás a https://www.sonepar.hu/adatvedelmi_tajekoztato weboldalon érhető el.

VIII. További feltételek

A részvételi feltételeknek meg nem felelő, vagy a jelen Szabályzat előírásait megsértő Résztvevőket a Szervező az értékesítési Promócióból kizárja. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy indoklás nélkül kizárja a Promócióból azokat a Résztvevőket, akiknek a viselkedése csalásra vagy tisztességtelen viselkedésre utal. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy végérvényesen döntsön az egyes Résztvevők által az értékesítési Promócióban való részvétel jogosultságáról és a részvételi feltételek teljesüléséről. A Szervező a Résztvevőket a változásokról időben értesíti.

IX. Vegyes rendelkezések

Az Ajándék pénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A Szervező, a LEDVANCE Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai az Ajándékok hibáiért kizárják felelősségüket. A Szervező nem oszt szét a jelen Szabályzatban felsorolt Ajándékokon túlmenő egyéb ajándékot. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem. A Szervező felhívja továbbá a Résztvevők figyelmét, hogy Ajándékok postai kézbesítése során fellépő hibákért, azok esetleges minőségi hibáiért, valamint a Szervezőn kívül álló személyi hibákért felelősséget nem vállal. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a https://www.sonepar.hu/ honlapon közzéteszi. Különösen jogosult a Szervező az Promóció visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá az Ajándékok átadásának megtagadására, ha a Promóció kapcsán visszaélés vagy a jelen Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Promóciót, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Résztvevőket – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Promóció folytatásának kérésére. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat módosításának jogát, a módosítással egyidejű, a Sonepar honlapján https://www.sonepar.hu/ történő közzétételével. A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg a Résztvevő által szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget. A jelen részvételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Vitás esetekben a szerződő felek igyekeznek a felmerült problémákat bíróság bevonása nélkül megoldani.

X. Záró rendelkezések

A Résztvevő a LEDVANCE 2019. évi Sales Race Promóciójához való részvétellel elismeri, hogy a jelen Szabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Szabályzat feltételei a Promóció kezdetétől az Ajándékok kiküldéséig hatályosak.

  1. 1. számú melléklet: Sonepar Magyarország Kft. üzleteinek listája
  2. 2. számú melléklet: Ajándék részletes leírása
LEDVANCE Sales Race 2019 Promóció Részvételi Szabályzat - Letöltés (pdf)