Skip navigation
Kezdőlap Részletek

A  SONEPAR MAGYARORSZÁG KFT.  ÁLTALÁNOS  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

2023.12.11

 
A SONEPAR MAGYARORSZÁG Kft. tevékenysége során kiemelt szerepet biztosít a személyes adatok 
védelmének, ezért a hatályos jogszabályokkal, elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi 
Rendeletével (GDPR) összhangban jelen tájékoztatóban rögzíti, és teszi közzé az általa alkalmazott 
adatvédelmi és adatkezelési alapelveket, a személyes adatok kezelésének általános szabályait, az 
érintettek jogait és jogérvényesítési lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. 
 
A Tájékoztatóban elsősorban általános jelleggel nyújtunk tájékoztatást az adatkezelés jogalapjáról, 
céljáról, időtartamáról stb. Az álláshirdetésre jelentkezők, a weboldal látogatói, a webáruház vásárlói, a 
hírlevélre feliratkozott és a regisztrált felhasználók részletes tájékoztatást is olvashatnak a vonatkozó 
adatkezelésről. A Társaságunkkal szolgáltatás igénybe vétele, szerződéses kapcsolat létesítése vagy 
egyéb célból közvetlenül kapcsolatba lépő természetes személyek az általános adatkezelési és 
adatvédelmi szabályokat, valamint jogérvényesítési lehetőségek ismertetését találják a jelen 
Tájékoztatóban, az ezeken kívüli, konkrét információkat az általunk nyújtott szolgáltatások igénybe 
vételéhez kapcsolódó dokumentációban, illetőleg létrejött szerződésben adjuk meg. 
 
Jelen Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: 
 
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi 
Rendelet – „GDPR”) 
• 2012. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 
(„Infotv.”) 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók összefoglalóan a következők 
 
Az adatkezelő neve: Sonepar Magyarország Kft., 
Elérhetősége: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4.; info@sonepar.hu  www.sonepar.hu  
 
Az adatkezelés során mindenkor tájékoztatást adunk arról, hogy az Ön egyes személyes adatait 
(pl. név, e-mail cím, telefonszám) milyen jogi alapon kezeljük – pl. jogszabályi előírás miatt, vagy 
szerződés teljesítéséhez szükséges, esetleg az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés 
jogalapja), konkrétan milyen célból történik az adatkezelés (az adatkezelés célja), kinek a részére 
továbbítjuk az adatot (címzettek), belföldre vagy külföldre, meddig tároljuk azokat (a tárolás 
időtartama). 
 
Ön jogosult hozzáférést kapni az általunk kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, 
törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság 
jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról), és 
panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
www.naih.hu ). Az Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk. 
 
Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a 
hozzájárulást, ám ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatait nem Öntől 
kaptuk, tájékoztatjuk Önt az adat forrásáról. Automatizált döntéshozatal (ideértve a 
profilalkotást) esetén az erre vonatkozó információkról is tájékoztatást adunk. 
  
 
Az alábbiakban olvashatja az adatkezelésre és -védelemre vonatkozó szabályok részletes 
ismertetését. 
 
1. Fogalom-meghatározások 
 
A jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a GDPR-ben és 
az Infotv-ben meghatározottak szerint kell érteni. Így különösen: 
 
Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, 
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható. A továbbiakban: Érintett, vagy Ön. 
 
Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ. 
 
Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, megsemmisítés. 
 
Adatkezelő: aki az Adatkezelés célját – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen 
Tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő a SONEPAR MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4., cégjegyzékszám: 
13-09-099324). 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő Személyes 
adatok kezeléséhez. 
 
2. Az adatkezelés általános alapelvei 
 
Társaságunk a Személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi alapelvek figyelembe vételével 
jár el, és az Adatkezelés egyes lépései során érvényesíti ezeket: 
 
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A Személyes adatok kezelését jogszerűen és 
tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végezzük. 
 
Célhoz kötöttség: a Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 
 
Adattakarékosság: a Személyes adatok az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 
relevánsak, és a cél megvalósításához szükséges adatokra korlátozódnak. 
 
Pontosság: a Személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden 
ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
Személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. 
 
Korlátozott tárolhatóság: a Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az 
Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 
lehetővé; a Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a Személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel. 
 
 
Integritás és bizalmas jelleg: a Személyes adatok kezelését oly módon védjük, hogy megfelelő 
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 
 
Elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fenti elvek betartásáért, a jogszabályoknak való 
megfelelésért, és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására. 
 
Beépített adatvédelem: Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 
továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 
mind az Adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az Adatkezelés során olyan megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az 
adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a Rendeletben 
foglalt követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák 
beépítése az adatkezelés folyamatába. 
Alapértelmezett adatvédelem: Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt 
végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan Személyes adatok kezelésére 
kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség 
vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és 
hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a Személyes 
adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak 
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 
 
3. Az Adatkezelés jogalapja 
 
Társaságunk a Személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés 
teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Társaságunk, mint Adatkezelő, vagy egy 
harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli. 
 
Ezen kívül előfordulhat, hogy az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy 
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű, illetve 
Társaságunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásával összefüggésben történik. 
 
Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más 
Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, mindaddig, amíg szerződéses jogviszony 
létre nem jön Ön és a Sonepar Magyarország Kft. között, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, 
melyet bármikor visszavonhat. 
 
4. Az adatkezelés célja 
 
Az adatkezelési célokat az egyes adatkezeléseknél egyedileg határozzuk meg, melyről az Érintettet 
tájékoztatjuk. 
 
Társaságunk nem végez automatizált adatkezelést, nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ideértve 
a profilalkotást is, kivéve a weboldal és a marketing levelek küldésével összefüggésben, amelyre 
vonatkozó részletes tájékoztató a 10. pontban található. 
 
Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más 
Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatkezelés célja döntés meghozatala 
a szerződéses jogviszony létesítéséről. 
  
 
 
5. A kezelt Személyes adatok köre 
 
A Társaságunkkal kapcsolatba lépő Érintettekről kezelt Személyes adatfajtákat az egyes adatkezelési 
céloknak megfelelően, az adattakarékosság elvére figyelemmel esetileg határozzuk meg, és 
tájékoztatjuk az Érintettet. 
 
Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más 
Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, kizárólag az Ön által megadott személyes 
adatokat kezeljük (ideértve azt az e-mail vagy postacímet is, melyről a küldemény érkezik). 
 
6. A Személyes adatok továbbítása 
 
Társaságunk tájékoztatást ad az egyes adatkezelésekkel összefüggésben, ha azokat más 
személyeknek (címzettek) adja át. Az Európai Unió területén kívülre kizárólag akkor továbbítunk 
Személyes adatot, ha az megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melyet az Európai Bizottság állapít 
meg. 
 
Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más 
Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, azokat nem továbbítjuk. 
 
7. Az adattárolás időtartama 
 
Társaságunk a Személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja, illetve a 
jogszabályokban előírt őrzési idő lejártáig. 
 
Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más 
Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatokat kizárólag addig őrizzük meg, 
ameddig döntés születik arról, hogy szerződéses kapcsolatot létesítünk-e Önnel. 
 
8. Az Érintett jogai 
 
8.1. A hozzáférés joga 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt információkhoz hozzáférjen. 
 
Azaz az Érintett tájékoztatást kérhet Társaságunktól, hogy kezeljük-e Személyes adatait, és ha igen, 
ezekhez hozzáférést, továbbá tájékoztatást kaphat az alábbiakról: 
 az adatkezelés célja 
 az érintett Személyes adat kategóriái 
 azon címzettek, akikkel a Személyes adatot közölték vagy közölni fogják 
 a Személyes adat tárolásának tervezett időtartama 
 jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez 
 ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk. 
 
8.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes 
adatokat, illetve – figyelembe véve az Adatkezelés célját – kérheti a hiányos Személyes adatok 
kiegészítését, kiegészítő nyilatkozat útján. 
  
 
8.3. Törléshez való jog 
 
Abban az esetben, ha 
- a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, kezelték, 
vagy 
- az Adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapult, és az Érintett visszavonja a 
hozzájárulást, vagy 
- az Érintett jogszerűen tiltakozik az Adatkezelés ellen, vagy 
- a Személyes adatot jogellenesen kezeltük, vagy 
- a Személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell, vagy 
- az adat gyűjtése üzletszerzési céllal történt, 
az Érintett jogosult kérni a rá vonatkozó Személyes adat törlését. 
 
Amennyiben a Személyes adatot nyilvánosságra hoztuk, törlési kötelezettség esetén (az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével) megtesszük az ésszerűen elvárható 
lépéseket más adatkezelők tájékoztatására, hogy az Érintett kérelmezte a Személyes adatra mutató 
link, vagy az adat másolatának, másodpéldányának törlését. 
 
A törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az Adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése 
miatt, a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi 
kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 
 
8.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az alábbi esetekben az Érintett jogosult kérni, hogy Társaságunk korlátozza az adatkezelést: 
- arra az időre, amíg Társaságunk ellenőrzi a Személyes adatok pontosságát, mert az Érintett 
azokat vitatja; 
- jogellenes Adatkezelés esetén, ha az Érintett a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 
- Társaságunknak már nincs szüksége az adott Személyes adat kezelésére, de Érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; 
- az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen, amíg Társaságunk megvizsgálja a tiltakozási 
kérelmet. 
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más 
személyek jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. A korlátozás 
feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatjuk. 
 
8.5. Adathordozhatósághoz való jog 
 
Amennyiben az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és automatizált módon történik, az 
Érintett jogosult kérni, hogy a Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, és másik Adatkezelőnek továbbítsa. 
 
Társaságunk jelenleg nem végez olyan jellegű Automatizált adatkezelést, amely alapján a fenti jog 
gyakorolható. Társaságunknál kezelt Személyes adatairól a Hozzáférési jog gyakorlása körében kérhet 
másolatot. 
 
8.6. A tiltakozáshoz való jog 
 
Amennyiben az Adatkezelésre közvetlen üzletszerzési céllal került sor, az Érintett jogosult tiltakozni az 
Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők ebből a 
célból. 
 
  
 
Ha az Adatkezelésre az Adatkezelő egyéb jogos érdeke alapján kerül sor, az Érintett jogosult tiltakozni 
az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha 
bizonyítjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek. 
 
9. Az Érintett jogainak érvényesítése 
 
Az átláthatóság alapelvének megfelelően Társaságunk mind az Érintett tájékoztatása, mind jogainak 
érvényesítése során megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Érintettek tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 
kapjanak tájékoztatást, illetőleg segítsük elő az egyéb érintetti jogok gyakorlását. 
 
Az információkat elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formát is) közöljük, az Érintett kérésére 
szóban is. Elektronikusan benyújtott kérelmekre elektronikus formában válaszolunk (kivéve, ha az 
Érintett ezt másként kéri). 
 
Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – amennyiben a kérelmező személyazonossága 
megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 1 
hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva az Érintettet a meghozott intézkedésekről. A kérelem 
összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal 
meghosszabbodhat, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 
1 hónapon belül tájékoztatást adunk. 
 
Ha a kérelem nyomán intézkedésre nem kerül sor, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük az Érintettet, megjelölve a panasz 
benyújtása és a bírósági jogorvoslat lehetőségét. 
 
Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre 
adott választ Társaságunk ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen 
megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat 
felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
Az érintetti kérelmek nyomán hozott helyesbítési, törlési, korlátozási intézkedésekről értesítjük 
mindazon címzetteket, akikkel a Személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul 
nagy erőfeszítést igényel. 
Az Érintett kérésére részére tájékoztatást adunk ezen címzettekről. 
 
Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az Érintettek jogaira nézve, 
részükre haladéktalanul tájékoztatást adunk az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató 
útján. 
 
10. A weboldal, webáruház, hírlevelek, kérdőívek, regisztrációs felületek használatával 
kapcsolatos információk 
 
10.1. Általános információk 
 
Társaságunk gyűjthet anonim módon információkat arról, hogy Ön miként szokta használni az internetes 
felületeit, cookie-k és pixel tagok által (Személyes adatok köre). A Sonepar Magyarország Kft. 
összevetheti ezeket az információkat az Ön által megadott bármilyen egyéb adattal, kéréseinek és 
megrendeléseinek jobb teljesítése érdekében, és felhasználhatja ezeket annak érdekében, hogy 
átalakíthassa Internetes felületét ezzel nagyobb segítséget nyújtva Ügyfeleinek, valamint abból a célból, 
hogy megfelelő marketing üzeneteket küldjön, és hogy adatbázisát naprakészen tartsa (az adatkezelés 
célja). 
  
 
A cookie egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor az meglátogat egy 
Internetes felületet. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket 
a felhasználó korábban meglátogatott. A Sonepar Magyarország Kft. Internetes felületei a pixel tagokat 
a cookie-k olvasására használják. A legtöbb felhasználó automatikusan elfogadja a cookie-kat, azaz az 
adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ezt bármikor visszavonhatja, a böngésző opcióiban Ön 
beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat, és ugyanígy törölheti a már meglévőket is. Ez azonban 
nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Néhány, a böngészőnek küldött cookie a Sonepar 
Magyarország Kft.-nek segít abban, hogy Ön rövidebb időn belül kapcsolódjon a site-ra, például 
emlékezteti Önt kapcsolatának beállításaira, amikor másodszorra ad le megrendelést – ez azt jelenti, 
hogy Önnek nem kell a komplett kapcsolódási folyamatot teljesítenie, feltéve, hogy beállításai nem 
változtak meg az előző rendelés óta. Ezen kívül, ha Ön visszautasítja a cookie-kat, a site néhány 
funkciója lehet, hogy nem fog megfelelően működni. 
Az Ön hozzájárulása alapján, a Sonepar Magyarország Kft. megoszthatja az Ügyfél által megadott 
adatokat belső adatfeldolgozás és adminisztrációs célból. 
Társaságunk felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy az internetes felületein elhelyezett linkekre és a 
szalaghirdetésekre kattintva esetenként átkerülhetnek egy másik Internetes oldalra, ahol a Sonepar 
Magyarország Kft. feltételeitől eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. A Sonepar 
Magyarország Kft. ezért felhívja az oldalára látogatók figyelmét arra, hogy ezen internetes oldalak 
adatvédelmi szabályairól a használat előtt tájékozódjon. Mivel a Sonepar Magyarország Kft. nem 
ellenőrzi a harmadik felek által gyűjtött információkat, ezért a Sonepar Magyarország Kft. az ily módon 
gyűjtött információkért felelősséget nem vállal. 
 
10.2. Webáruházaink működése 
 
Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat a Sonepar 
Magyarország Kft. felhasználja az Önnel folytatott kereskedelem folyamán annak érdekében, 
hogy a Sonepar Magyarország Kft. teljesíthesse az Ön kéréseit és megrendeléseit (az adatkezelés 
a szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés előfeltétele). Amennyiben Ön nem adja meg 
adatait, nem tudja a webáruházat használni. 
A webáruház működése során is gyűjthet a Sonepar Magyarország Kft. ilyen módon információkat arról, 
hogy miként szokta az Ügyfél használni ezt az Internetes felületet, cookie-k és pixel tagok által. A 
Sonepar Magyarország Kft. összevetheti ezeket az információkat az Ön által megadott bármilyen egyéb 
adattal, kéréseinek és megrendeléseinek jobb teljesítése érdekében. 
Ön a Személyes adatainak törlését bármikor kérheti a következő e-mail címre küldött elektronikus 
levélben: webshop@sonepar.hu címre küldve, illetve gyakorolhatja a 8. pontban foglalt jogait. Törlés 
igénylésekor a Sonepar Magyarország Kft. fenntartja a törlés kérésének elutasítását, ha az a 
webáruházainak és kereskedelmi rendszereinek működésének ellentmondó.  Ilyen például, ha egy 
olyan felhasználó kéri adatainak törlését a rendszerből, akinek már korábban voltak teljesített 
megrendelései. 
 
10.3. Elektronikus hírlevelek, (eDM levelek), kérdőívek, regisztrációs felületek 
 
A Sonepar Magyarország Kft. eDM leveleit (elektronikus hírleveleit) egy külső szolgáltató rendszerével 
küldi Ügyfelei részére. A rendszer a külső hírlevelekben (kivétel a rendezvények, nyereményjátékok, 
webshop regisztrációk) minden esetben a kettős OptIn és a kettős OptOut folyamat szerint működik, 
vagyis a feliratkozónak minden esetben egy szándékmegerősítő linkre kattintva kell szándékát 
véglegesítenie. A Sonepar Magyarország Kft. eDM leveleinek sikerességét vizsgálva (mérve), 
leveleinek színvonalának, megjelenésének javítása érdekében a kiküldött eDM levélben elhelyezett 
kódokat használ. Ilyen elhelyezett kódok a levél megnyitás, levélből átkattintás, az ügyfél levelező-
kliensének megállapítása. 
 
Feliratkozások eDM levelekre 
A Sonepar Magyarország Kft. két csoportba sorolja eDM leveleinek címzettjeit. 
a. Külső (Látogatói) címzettek: olyan magánszemélyek, akik valamelyik publikus weboldalunkon 
elhelyezett űrlap kitöltésével kerültek be a levélküldő rendszerbe. A Látogató a feliratkozáskor egy 
jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével elfogadja a Sonepar Magyarország Kft. eDM leveleinek küldési 
folyamatát, és egyben egyértelműen felhatalmazza a Sonepar Magyarország Kft.-t, hogy akciós 
ajánlatokat, általános információkat küldjön email címére. 
b.  Szerződött Partnerek címzettjei: azok a cégek, egyéni vállalkozók (nem természetes személyek), 
akik a Sonepar Magyarország Kft.-vel a regisztrációt megelőzően Együttműködési Keretszerződést 
kötöttek. Ezt követően a Sonepar Magyarország Kft. értékesítő munkatársai rögzítik a hírlevél 
címzettjeit eDM küldő rendszerbe, de minden esetben előzetesen telefonon és vagy személyesen 
egyeztetve a Partnerrel. Amikor munkatársunk a rögzítést elvégezte, a rendszer egy elektronikus 
levélben tájékoztatja a címzettet a rögzítésről, és egy engedélyező linkre történő kattintással a 
címzettnek kell engedélyeznie a levelek küldését. A Sonepar Magyarország Kft. szerződött 
partnereinek küldött leveleiben elhelyezett különböző mérőkódokkal vizsgálja leveleinek sikerességét 
(levél megnyitás, levélből történő átkattintás) és leveleinek színvonalasabbá tételének érdekében, 
megállapítja a címzett levelező kliensének típusát. 
  
Leiratkozások eDM levelekről 
A Sonepar Magyarország Kft. minden olyan eDM levélnél biztosítja címzettjei számára az adott témájú 
levélről történő leiratkozás lehetőségét, amely valamilyen akciós ajánlatot, kampányt, általános 
információt, híreket tartalmaz. Ehhez minden esetben a kiküldött eDM levél végén található úgynevezett 
leiratkozás linkre kell kattintania. 
Az eDM leveleinkről történő leiratkozásnál a Sonepar Magyarország Kft. címzettjeinek viselkedésére 
alapozva leiratkozáskor feltételezi, hogy a címzett véletlenül kattintott a leiratkozás gombra. Ez esetben 
a címzettnek szándékának megerősítéseként egy úgynevezett szándék megerősítő linkre kell 
kattintania. Ekkor a rendszer leiratkoztatja a címzettet, egyben az adatai véglegesen törlésre kerülnek 
a rendszerből. 
A Sonepar Magyarország Kft. hírlevél küldő szolgáltatással küld Ügyfeleinek Partner rendezvényeivel 
és eBusiness rendszereivel kapcsolatos tájékoztató eDM leveleket, amelyek küldéséhez Látogató vagy 
Ügyfél egy korábban kitöltött regisztrációs űrlapon keresztül hozzájárult. Ilyen folyamatok levelei 
lehetnek például szerződött Partnereink részére üzemeltetett üzleti webshop-ba történő regisztrációt 
követően a regisztrált felhasználó hozzáférési adatainak megküldése, illetve a Sonepar Magyarország 
Kft. által szervezett: 
• rendezvények regisztrációs felülete (pl. Szakmai Nap, Nyári Roadshow, Partnertalálkozó, 
Képzés stb.), 
• saját szervezésű kereskedelmi akciók regisztrációs felülete, 
• nyereményjátékok regisztrációs felülete (pl. eBusiness Nyereményjáték) 
• elégedettségi felmérések a szolgáltatási szint növelése érdekében. 
  
Ön a Személyes adatainak törlését bármikor kérheti a következő e-mail címre küldött elektronikus 
levélben: info@sonepar.hu . Törlés kérésekor a Sonepar Magyarország Kft. kérése, hogy a kérést 
tartalmazó levél egyértelműen és beazonosíthatóan tartalmazza azt az adatot, melyből be tudja 
azonosítani a felhasználót. 
  
 
11. Elérhetőségek 
 
A kérelmeket, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen megkeresést az alábbi elérhetőségeken 
lehet Társaságunkhoz eljuttatni: 
Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Postacím: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4. 
E-mail: info@sonepar.hu 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám: +36-
1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) lehet fordulni. 
 
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági jogorvoslatra a polgári 
perrendtartás szerint a törvényszék illetékes. 
 
 
12. Hatályba lépés 
 
Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba. 
 
A jelen Tájékoztatót a Sonepar Magyarország Kft. egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, 
és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.