Skip navigation
Kezdőlap Részletek

JOGI NYILATKOZAT 

2023.12.11


  
1. A Sonepar Magyarország Kft. által publikált összes internetes tartalom (eDM levelek, weboldalak, webáruházak, 
landing page oldalak, elektronikus felmérő- és regisztrációs űrlapok, lapozható- és vagy hagyományos pdf katalógusok, 
kiadványok, önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett 
gyűjteménye (adatbázis), amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon 
egyedileg hozzá lehet férni, - továbbiakban Szolgáltatások -, szerzői jogi védelme alatt álló anyagokat, védjegyeket és 
más szellemi alkotásnak minősülő vagy azzal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint szöveg, szoftver, fénykép, 
videó, grafika, zene és hang. Ezen felületek szerzői jogi védelem alatt álló anyagainak kizárólagos jogosultja a Sonepar 
Magyarország Kft., továbbá a Sonepar Magyarország Kft-t illeti a tartalom kiválasztásához, koordinálásához, 
elrendezéséhez és javításához, és az általa szerzett tartalomhoz fűződő szerzői jog. A Sonepar Magyarország Kft. a 
szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi 
alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, 
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, megjelenített termék adatbázist). 
Minden harmadik féltől származó tartalom vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a tartalmat készítő harmadik fél. A 
Szolgáltatások felületeken megjelenő összes védjegy vonatkozásában a tulajdonjog a védjegy tulajdonosát illeti meg – 
ideértve bizonyos esetekben a Sonepar Magyarország Kft-t is. 


2. A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezése hiányában a Szolgáltatások felület felhasználója, 
látogatója Sonepar Magyarország Kft. és/vagy az érintett szerzői jog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül 
semmilyen anyagot nem másolhat le, nem továbbíthat, nem tehet közzé, nem jeleníthet meg vagy használhat fel 
kereskedelmi célból. A Sonepar Magyarország Kft. Szolgáltatások felületeiről származó anyag bármely engedélyezett 
másolása, továbbítása vagy közzététele esetén a szerző megjelölése, a védjegy, a felirat vagy szerzői jog feltüntetését 
érintő bármiféle változtatás vagy törlés tilos. 


3. A Sonepar Magyarország Kft. által az interneten közzétett tartalom tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy 
más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Sonepar Magyarország Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 
engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, 
közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, felhasználás – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli 
engedélyével lehetséges. 


4. A regisztráció, a Sonepar Magyarország Kft. internetes felületeinek használata, illetve az ÁSZF egyetlen 
rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy 
védjegynek, a weboldalon található tartalom, termék/fénykép adatbázis bármely –különösen kereskedelmi/üzleti célból 
történő- használatára, hasznosítására, A Sonepar Magyarország Kft. internetes felületeinek rendeltetésszerű 
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen 
túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók 
fel vagy hasznosíthatók. 


5. Az Szolgáltatások felület felhasználója, látogatója tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyag 
letöltésével a felhasználó, látogató semmilyen tulajdonjogot vagy jogosultságot nem szerez. Az előbbiek 
általánosságának sérelme nélkül a felhasználó, látogató elfogadja, hogy tilos az internetes felületeken a Sonepar 
Magyarország Kft. és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja tulajdonát képező bármely szöveget, fényképet, grafikát, 
hanganyagot, termék adatbázist, illetve videót közvetve vagy közvetlenül bármely médiában sugározni, vagy sugárzás 
céljából átírni, vagy közzétenni vagy újra forgalmazni. 


Ezen anyagok sem részben sem egészben nem tárolhatóak a felhasználó, látogató eszközein, adathordozóin kivéve, 
ha azt személyes és nem üzleti célból használja fel. A Sonepar Magyarország Kft. és/vagy az érintett szerzői jog 
jogosultja nem vállal felelősséget az előbbiekből származó vagy az ilyen anyagok vagy bármely részük továbbítása 
vagy átadása során jelentkező bármely késedelemért, pontatlanságért vagy hiányosságért, sem az előbbiek 
bármelyikéből származó kárért. 


6. A Szolgáltatások egyes elemei és a Szolgáltatások egésze (beleértve a webdesign elemeket, a megjelenítési és 
szöveges sablonokat és a weboldalt működtető szoftvert) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége 
a Sonepar Magyarország Kft. vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a 
Szolgáltatások rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az 
ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő eszközre, 
adathordozóra történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy 
hasznosítható a Sonepar Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyének hiányában. 


7. A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Sonepar Magyarország 
Kft. jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen rendelkezések betartása mellett használhatók. 
Amennyiben valamely felhasználó a jelen rendelkezésekbe vagy jogszabályba ütközően, a Sonepar Magyarország Kft. 
írásbeli engedélye hiányában, a Sonepar Magyarország Kft. tudta nélkül vagy egyébként visszaélésszerűen használja 
a Szolgáltatásokat, a Sonepar Magyarország Kft. jogosult a felhasználó, látogató hozzáférési jogait azonnali hatállyal 
korlátozni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a látogatóval, felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés 
vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak, továbbá a Sonepar Magyarország Kft. jogosult a 
szükséges polgári-és büntető jogi , valamint versenytilalmi eljárások kezdeményezésére a jogsértő felhasználóval 
szemben.